Nasze dokumenty

                                              Nasze dokumenty

 1. Przedszkole jest zobowiązane do realizacji Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego ( załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012r poz. 977) 
  Treść Podstawy programowej dostępna jest na stroniehttp://         www.men.gov.pl
 2. Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o program” Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej i W. Żaby – Żabińskiej. Program ten jest dostosowany do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i przeznaczony do zorganizowanej  pracy pedagogicznej z małymi dziećmi.
 3. W naszym przedszkolu realizowane są następujące programy autorskie;
    *  Razem w przedszkolu- program współpracy z rodzicami
    *Jestem przedszkolakiem – program adaptacyjny
    * Teatr przedszkolny  - integracja dzieci i rodziców 
    * Indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju  dziecka.

   * Bezpieczeństwo w kontaktach ze zwierzętami
 4.  Do realizacji treści programowych wykorzystujemy aktywne metody pracy :
   Metodę prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej do zabaw matematycznych.
    Metodę R. Labana, K. Orffa, W. Scherborne  do gimnastyki twórczej   
   Pedagogikę  zabawy – do zabaw ze wszystkich obszarów edukacyjnych

   Elementy Metody Dobrego Startu – do zajęć przygotowujących do podjęcia obowiązków szkolnych.

KONCEPCJA  PRACY  PRZEDSZKOLA  NR 31 W  GDYNI

Cele główne;

 • Każde dziecko w przedszkolu czuje się bezpieczne.
 • Każde dziecko jest wyjątkowe, ma poczucie własnej wartości.
 • Każdy nauczyciel wykazuje się kreatywnością, empatią i dba o wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami.
 • Partnerzy i zasoby przedszkola pomagają w przygotowaniu dzieci do życia w nowoczesnej rzeczywistości przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i wartości uniwersalnych.

                                           Wizja placówki
Owocem pracy naszego przedszkola jest dziecko przygotowane do podjęcia obowiązków w kolejnych etapach życia.
Przedszkole kreuje sytuacje, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery osobowości. Tworzone sytuacje wyzwalają u dziecka zainteresowania, ciekawość świata i są motywacją do nabywania sprawności sprzyjających tworzeniu wizerunku własnej osoby i stawiania celu życia. Uczą dziecko troszczenia się o świat i o człowieka – opierając się na wartościach edukacji ekologicznej. Dziecko nabywa orientacji w otoczeniu rodzinnym, przyrodniczym, społecznym i lokalnym.
Przedszkole oferuje działania pedagogiczne skierowane na przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych. Mały człowiek nabywa umiejętności współdziałania w zespole, wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania, uczy się samooceny i rozwija silne poczucie tożsamości. Poznaje siebie i buduje obraz własnego „ja,” kształtuje umiejętności komunikacyjne, interpersonalne  oraz kulturę osobistą, niezbędne elementy w przyszłym życiu. Skoordynowane oddziaływania wychowawcze domu, przedszkola, rówieśników wzbogacają osobowość dziecka w kompetencje i wyposażają je w bagaż doświadczeń życiowych ku przyszłości.
Powyższe priorytety działań pedagogicznych podejmują nauczyciele, których praca oparta jest na partnerskim kontakcie z dzieckiem. Prawidłowo przygotowani nauczyciele inspirują dziecko do samodzielności w odkrywaniu, poznawaniu świata i działaniu w nim. Włączają dziecko do wspólnego planowania sytuacji, w których ma prawo wyboru, modyfikowania własnych działań. Warunki materialne, lokalowe, i estetyczne przedszkola oraz ogrodu sprzyjają osiąganiu aktywności intelektualno – ruchowej, społecznej i emocjonalnej dziecka.
Nauczyciele otwarci są na wszelkie propozycje rodziców, oferują im wsparcie w działaniach edukacyjnych i wychowawczych, rzetelną informację o postępach w rozwoju dziecka oraz pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych i podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej. Współudział rodziców jest niezbędny w tworzeniu przyjaznego i sprzyjającego rozwojowi dziecka wizerunku przedszkola.

                                          Misja placówki : 

Nasze wartości:

 • Bezpieczeństwo, życzliwość, tolerancja, domowa atmosfera
 • Przestrzeganie  praw dziecka.
 • Kreatywność, otwarcie i ciekawość świata

Zapewniamy dzieciom i rodzicom:
-  opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i życzliwości
-  tworzenie warunków do budowania dziecięcego świata wartości, rozwijania pozytywnych  cech charakteru ( dobroć, tolerancja, empatia)
-  indywidualne traktowanie każdego dziecka
-  zdrowy i higieniczny rytm dnia dostosowany do potrzeb dzieci
 -  bardzo dobrze przygotowana kadrę pedagogiczną, wzbogacającą swój warsztat pracy,  poprzez dokształcanie się  i doskonalenie
-  kontakty indywidualne z nauczycielami
- wspieranie rodziców w zakresie rozwoju i wychowania dziecka
-  dobre przygotowanie dzieci do podjęcia następnego etapu edukacji
Oferujemy:
-  aktywne metody pracy, programy edukacyjne i przedsięwzięcia tworzone dla naszych  dzieci
-  zajęcia dodatkowe: ( rytmika, j. angielski, zajęcia z logopedą, religia )
-  wycieczki przy współudziale rodziców, których celem jest poznanie środowiska lokalnego
-  zajęcia otwarte i współuczestniczące z rodzicami
-  wspólne uroczystości przedszkolne z rodziną dziecka
-  udział dzieci i rodziców w konkursach przedszkolnych i ogólnopolskich
-  spotkania  dla rodziców ze specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznej
-  udział w akcjach charytatywnych

III. Model absolwenta

Ciekawy świata, samodzielny, zaradny, co oznacza, że:

 • często zadaje pytania chcąc zaspokoić swą ciekawość,
 • przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania,
 • osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności, sprawności.

Rozważny, odpowiedzialny,  co oznacza, że:

 • dba o swe zdrowie, higienę osobistą, wygląd,
 • stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie
 • zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań własnych i innych osób.

Uczciwy, prawdomówny, co oznacza, że:

 • szanuje własność swoją i cudzą,
 • nie kłamie.

Grzeczny, szanujący innych, co oznacza, że:

 • zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania,
 • nie używa brzydkich słów szanuje innych ludzi, ich odmienność
 • używa zwroty grzecznościowe

IV. Kierunki realizacji koncepcji pracy
1.Promocja zdrowia i ekologia
2. Rodzice są partnerami przedszkola
4. Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków edukacji2012-2017
V. Wskaźniki efektywności koncepcji – kryteria sukcesu

 • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,
 • wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,
 • wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,
 • zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,
 • zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,
 • zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
 • upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,
 • wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,
 • stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne 
  VI. Elementy składowe koncepcji

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności.
Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.
Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktycznych.

 1. Roczny plan pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej.
 2. Razem w przedszkolu – współpraca z rodziną
 3. Adaptacja dziecka w przedszkolu

Zatwierdzono na radzie pedagogicznej 31.08.2012r 

STATUT  PRZEDSZKOLA   ZAMIESZCZONY JEST NA STRONIE

BIP- GDYNIA

DOKUMENTY DO POBRANIA

upowaznienie.doc

upoważnienie dzienne.doc