Nasze dokumenty

                                              Nasze dokumenty

 1. Przedszkole jest zobowiązane do realizacji Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego ( załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 17 czerwca 2016r poz. 895 ze zm)) 
  Treść Podstawy programowej dostępna jest na stroniehttp://         www.men.gov.pl
 2. Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o program” Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej i W. Żaby – Żabińskiej. Program ten jest dostosowany do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i przeznaczony do zorganizowanej  pracy pedagogicznej z małymi dziećmi.
 3. W naszym przedszkolu w  2016 |2017 realizowane są następujące programy autorskie;

  " Rodzice partnerami przedszkola" - program współpracy z rodzicami

   "
  " Jestem przedszkolakiem" - program adaptacyjny

   "


  " Kampania dla gdyńskich przedszkoli " Odprowadzam sam"

  .  


  " Bezpieczny przedszkolak" - program uczacy bezpiecznych zachowań                                                                                                        'Tworzymy gry matematyczne  - program edukacji matematycznej
 4.  Do realizacji treści programowych wykorzystujemy aktywne metody pracy :
   Metodę prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej do zabaw matematycznych.
    Metodę R. Labana, K. Orffa, W. Scherborne  do gimnastyki twórczej   
   Pedagogikę  zabawy – do zabaw ze wszystkich obszarów edukacyjnych

   Elementy Metody Dobrego Startu – do zajęć przygotowujących do podjęcia obowiązków szkolnych.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 31 W GDYNI

Cele główne;

 • Każde dziecko w przedszkolu czuje się bezpieczne.
 • Każde dziecko jest wyjątkowe, ma poczucie własnej wartości.
 • Każdy nauczyciel wykazuje się kreatywnością, empatią i dba o wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami.
 • Partnerzy i zasoby przedszkola pomagają w przygotowaniu dzieci do życia w nowoczesnej rzeczywistości przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i wartości uniwersalnych.

I.                   Wizja placówki

Owocem pracy naszego przedszkola jest dziecko przygotowane do podjęcia obowiązków w kolejnych etapach życia.

Przedszkole kreuje sytuacje, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery osobowości. Tworzone sytuacje wyzwalają u dziecka zainteresowania, ciekawość świata i są motywacją do nabywania sprawności sprzyjających tworzeniu wizerunku własnej osoby i stawiania celu życia. Uczą dziecko troszczenia się o świat i o człowieka – opierając się na wartościach edukacji ekologicznej. Dziecko nabywa orientacji w otoczeniu rodzinnym, przyrodniczym, społecznym i lokalnym.

Przedszkole oferuje działania pedagogiczne skierowane na przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych. Kształtuje u dzieci umiejętności czytania i przygotowuje do nabywania umiejętności pisania. Przygotowuje dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Mały człowiek nabywa umiejętności współdziałania w zespole, wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania, uczy się samooceny i rozwija silne poczucie tożsamości. Poznaje siebie i buduje obraz własnego „ja,” kształtuje umiejętności komunikacyjne, interpersonalne  oraz kulturę osobistą, niezbędne elementy w przyszłym życiu. Skoordynowane oddziaływania wychowawcze domu, przedszkola, rówieśników wzbogacają osobowość dziecka w kompetencje i wyposażają je w bagaż doświadczeń życiowych ku przyszłości.

Powyższe priorytety działań pedagogicznych podejmują nauczyciele, których praca oparta jest na partnerskim kontakcie z dzieckiem. Prawidłowo przygotowani nauczyciele inspirują dziecko do samodzielności w odkrywaniu, poznawaniu świata i działaniu w nim. Włączają dziecko do wspólnego planowania sytuacji, w których ma prawo wyboru, modyfikowania własnych działań. Warunki materialne, lokalowe, i estetyczne przedszkola oraz ogrodu sprzyjają osiąganiu aktywności intelektualno – ruchowej, społecznej i emocjonalnej dziecka.

Nauczyciele otwarci są na wszelkie propozycje rodziców, oferują im wsparcie w działaniach edukacyjnych i wychowawczych, rzetelną informację o postępach w rozwoju dziecka oraz pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych i podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej. Współudział rodziców jest niezbędny w tworzeniu przyjaznego i sprzyjającego rozwojowi dziecka wizerunku przedszkola.

II.                Misja placówki :

Nasze wartości:

 • Bezpieczeństwo, życzliwość, tolerancja, domowa atmosfera
 • Przestrzeganie  praw dziecka.
 • Kreatywność, otwarcie i ciekawość świata

Zapewniamy dzieciom i rodzicom

-  opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i życzliwości

-  tworzenie warunków do budowania dziecięcego świata wartości, rozwijania pozytywnych   

   cech charakteru ( dobroć, tolerancja, empatia)

-  indywidualne traktowanie każdego dziecka

-  zdrowy i higieniczny rytm dnia dostosowany do potrzeb dzieci

 -  bardzo dobrze przygotowana kadrę pedagogiczną, wzbogacającą swój warsztat pracy,

    poprzez dokształcanie się  i doskonalenie

-  kontakty indywidualne z nauczycielami

-  wspieranie rodziców w zakresie rozwoju i wychowania dziecka

-  dobre przygotowanie dzieci do podjęcia następnego etapu edukacji

Oferujemy:

aktywne metody pracy, programy edukacyjne i przedsięwzięcia tworzone dla naszych

    dzieci

-  zajęcia dodatkowe: gimnastyka, zajęcia plastyczne, teatralne, ekologiczne

- wsparcie nauczyciela logopedy i terapeuty

-  wycieczki przy współudziale rodziców, których celem jest poznanie środowiska lokalnego

-  zajęcia otwarte i współuczestniczące z rodzicami

-  wspólne uroczystości przedszkolne z rodziną dziecka

-  udział dzieci i rodziców w konkursach przedszkolnych i ogólnopolskich

-  spotkania  dla rodziców ze specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznej

-  udział w akcjach charytatywnych

III. Model absolwenta

Ciekawy świata, samodzielny, zaradny,

co oznacza, że:

 • często zadaje pytania chcąc zaspokoić swą ciekawość,
 • przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania,
 • osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności, sprawności

Rozważny, odpowiedzialny,

 co oznacza, że:

 • dba o swe zdrowie, higienę osobistą, wygląd,
 • stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie
 • zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań własnych i innych osób.

Uczciwy, prawdomówny,

co oznacza, że:

 • szanuje własność swoją i cudzą,
 • nie kłamie.

Grzeczny, szanujący innych,

co oznacza, że:

 • zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania,
 • nie używa brzydkich słów szanuje innych ludzi, ich odmienność
 • używa zwroty grzecznościowe

IV. Kierunki realizacji koncepcji pracy

1.Promocja zdrowia i ekologia

2. Rodzice są partnerami przedszkola

3. Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków edukacji w przygotowaniu dziecka do

    szkoły.                     

V. Wskaźniki efektywności koncepcji – kryteria sukcesu

 • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,
 • wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,
 • wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,
 • zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,
 • zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,
 • zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
 • upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,
 • wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,
 • stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne

VI. Elementy składowe koncepcji

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego

rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności.

Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.

Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie

sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia

przedszkola i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego

znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w

programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktycznych.

 1. Roczny plan pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej.
 2. Rodzice partnerami przedszkola – program współpracy z rodziną.
 3. Adaptacja dziecka w przedszkolu
 4. „Cieszą się dzieci widząc mniej śmieci”- program edukacji ekologicznej.
 5. „Cała Polska czyta dzieciom” – ogólnopolski program zachęcający do czytania dzieciom.

Zatwierdzono na radzie pedagogicznej 14.09.2016r

 

 

 

STATUT  PRZEDSZKOLA   ZAMIESZCZONY JEST NA STRONIE

BIP- GDYNIA

DOKUMENTY DO POBRANIA

upowaznienie.doc

upoważnienie dzienne.doc