Nasze dokumenty

                                              Nasze dokumenty

 1. Przedszkole jest zobowiązane do realizacji Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego ( załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 17 czerwca 2016r poz. 895 ze zm)) 
  Treść Podstawy programowej dostępna jest na stroniehttp://         www.men.gov.pl
 2. Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o program” Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej i W. Żaby – Żabińskiej. Program ten jest dostosowany do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i przeznaczony do zorganizowanej  pracy pedagogicznej z małymi dziećmi.
 3. W naszym przedszkolu w  2016 |2017 realizowane są następujące programy autorskie;

  " Rodzice partnerami przedszkola" - program współpracy z rodzicami

   "
  " Jestem przedszkolakiem" - program adaptacyjny

   "


  " Kampania dla gdyńskich przedszkoli " Odprowadzam sam"

  .  


  " Bezpieczny przedszkolak" - program uczacy bezpiecznych zachowań                                                                                                        'Tworzymy gry matematyczne  - program edukacji matematycznej
 4.  Do realizacji treści programowych wykorzystujemy aktywne metody pracy :
   Metodę prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej do zabaw matematycznych.
    Metodę R. Labana, K. Orffa, W. Scherborne  do gimnastyki twórczej   
   Pedagogikę  zabawy – do zabaw ze wszystkich obszarów edukacyjnych

   Elementy Metody Dobrego Startu – do zajęć przygotowujących do podjęcia obowiązków szkolnych.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 31 W GDYNI

I.                   MISJA  NASZEGO PRZEDSZKOLA

NASZĄ DEWIZĄ JEST TO, ABY PEDAGOGICE TOWARZYSZYŁO SERCE – WIELKI DAR JEDNOCZĄCY LUDZI PONAD PODZIAŁAMI I RÓŻNICAMI, DAR SZACUNKU DLA DRUGIEGO CZLOWIEKA.

Nasze wartości:

 • Bezpieczeństwo, życzliwość, tolerancja, domowa atmosfera
 • Przestrzeganie  praw dziecka.
 • Kreatywność, otwarcie i ciekawość świata oraz dążenie do wszechstronnego rozwoju.

II.                WIZJA PLACÓWKI

Owocem pracy naszego przedszkola jest dziecko przygotowane do podjęcia obowiązków w kolejnych etapach życia.

Przedszkole kreuje sytuacje, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery osobowości. Tworzone sytuacje wyzwalają u dziecka zainteresowania, ciekawość świata i są motywacją do nabywania sprawności sprzyjających tworzeniu wizerunku własnej osoby i stawiania celu życia. Uczą dziecko troszczenia się o świat i o człowieka – opierając się na wartościach edukacji ekologicznej. Dziecko nabywa orientacji w otoczeniu rodzinnym, przyrodniczym, społecznym i lokalnym.

Przedszkole oferuje działania pedagogiczne skierowane na przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych. Rozpoznaje potrzeby rozwojowe dzieci poprzez systematycznie prowadzona diagnozę i obserwację. Dostosowuje metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości. Organizuje pomoc i wsparcie dla dzieci z potrzebami edukacyjnymi i deficytami rozwojowymi. Mały człowiek nabywa umiejętności współdziałania w zespole, wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania, uczy się samooceny i rozwija silne poczucie tożsamości. Poznaje siebie i buduje obraz własnego „ja,” kształtuje umiejętności komunikacyjne, interpersonalne  oraz kulturę osobistą, niezbędne elementy w przyszłym życiu. Skoordynowane oddziaływania wychowawcze domu, przedszkola, rówieśników wzbogacają osobowość dziecka w kompetencje i wyposażają je w bagaż doświadczeń życiowych ku przyszłości Powyższe priorytety działań pedagogicznych podejmują nauczyciele, których praca oparta jest na partnerskim kontakcie z dzieckiem. Prawidłowo przygotowani nauczyciele inspirują dziecko do samodzielności w odkrywaniu, poznawaniu świata i działaniu w nim. Włączają dziecko do wspólnego planowania sytuacji, w których ma prawo wyboru, modyfikowania własnych działań. Warunki materialne, lokalowe, i estetyczne przedszkola oraz ogrodu sprzyjają osiąganiu aktywności intelektualno – ruchowej, społecznej i emocjonalnej dziecka. Nauczyciele otwarci są na wszelkie propozycje rodziców, oferują im wsparcie w działaniach edukacyjnych i wychowawczych, rzetelną informację o postępach w rozwoju dziecka oraz pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych i podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej. Współudział rodziców jest niezbędny w tworzeniu przyjaznego i sprzyjającego rozwojowi dziecka wizerunku przedszkola

III. MODEL ABSOLWENTA

Ciekawy świata, samodzielny, zaradny,
co oznacza, że:

 • często zadaje pytania chcąc zaspokoić swą ciekawość,
 • przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania,
 • osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności, sprawności.

Rozważny, odpowiedzialny,
 co oznacza, że:

 • dba o swe zdrowie, higienę osobistą, wygląd,
 • stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie
 • zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań własnych i innych osób.

Uczciwy, prawdomówny,
co oznacza, że:

 • szanuje własność swoją i cudzą,
 • nie kłamie.

Grzeczny, szanujący innych,
co oznacza, że:

zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania

 

 • nie używa brzydkich słów szanuje innych ludzi, ich odmienność
 • używa zwroty grzecznościowe
 •  
 • IV  Kierunki realizacji koncepcji pracy

  . Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości. w celu jak najlepszego przygotowania dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych. Dążymy do nieustannego doskonalenia jakości pracy  poprzez ścisłą współprace z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy nauczyciela oraz wzbogacanie bazy. Promujemy dbanie o zdrowie i  działania pr0ekologiczne, dążymy do zachowania pełnego bezpieczeństwa dzieci. Podejmujemy i wdrażamy działania pedagogiczne, które sprawiają, że dzieci w naszym przedszkolu

  • Czują się bezpieczne oraz uczą się zasad bezpiecznej nauki, zabawy, pracy, wypoczynku, poznają zasady życia społecznego, szacunku wobec innych, empatii.
  • Kształtują właściwe nawyki samoobsługowe, w zakresie profilaktyki prozdrowotnej i ekologii
  • Podejmują zabawy, które pozwalają na zaspokojenie potrzeby ruchu, wyrażania emocji.
  • Zdobywają wiedzę o swoim najbliższym środowisku, regionie, mieście. wyrażają swoją wiedzę o świecie, a także  swoje uczucia w pracach plastycznych, poprzez muzykę, małe formy teatralne, taniec.
  • Rozwijają swoje zainteresowania czytaniem, pisaniem i liczeniem.
  • Są  kreatywne, otwarte i ciekawe świata.

  1 Zapewniamy rodzicom:

  • rzetelną informacje o aktualnym rozwoju dziecka.
  • Wsparcie poprzez system konsultacji , zebrań, rozmów okolicznościowych, spotkań ze specjalistami 
  • Współdecydowanie w sprawach przedszkola zwłaszcza tych, które dotyczą planowania i organizacji procesu edukacyjnego.
  • Aktywny udział rodziców w życiu przedszkola, jego promocji w środowisku lokalnym.
  •  

W realizacji kierunków pracy wykorzystujemy.

-  aktywne metody pracy- np.  metodę ruchu  rozwijającego W. Scherborne, Labana, Orffa, opowieści ruchowej , metodę Gruszczyk – Kolczyńskiej do zajęć matematycznych, elementy metody Dobrego Startu, pedagogiki zabawy,    -  programy edukacyjne i przedsięwzięcia tworzone dla naszych dzieci.
- zajęcia otwarte i współuczestniczące z rodzicami.
- działania integracyjne typu konkursy, festyny, akcje charytatywne, projekty edukacyjne     
-  bogata bazę materialną placówki, pomoce dydaktyczne, kąciki zainteresowań
- współpracę z instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka np. biblioteka, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, DOPS, i inne.

 V. Wskaźniki efektywności koncepcji – kryteria sukcesu

 • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,
 • wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,
 • wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,
 • zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,
 • zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,
 • zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
 • upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,
 • wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,
 • stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne

VI. Elementy składowe koncepcji

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności. 
Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.
Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.
Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach , przedsięwzięciach i planach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne.

 1. Roczny plan pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej.
 2. Programy i przedsięwzięcia własne nauczycieli
 3. Plany miesięczne pracy.
 4. Adaptacja dziecka w przedszkolu

Zatwierdzono na radzie pedagogicznej 31.08.2012r

STATUT  PRZEDSZKOLA   ZAMIESZCZONY JEST NA STRONIE

BIP- GDYNIA

DOKUMENTY DO POBRANIA

upowaznienie.doc

upoważnienie dzienne.doc